ลงทะเบียนซิมการ์ด

ลงทะเบียนซิมการ์ด

ประกาศสำคัญ: กฎใหม่สำหรับการลงทะเบียนซิมการ์ดในประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนซิมการ์ดมือถือ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการใช้ซิมการ์ดเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ข้อกำหนดใหม่สำหรับการลงทะเบียนซิมการ์ด

  1. ผู้ใช้บริการใหม่: ผู้ที่ต้องการซื้อซิมการ์ดใหม่จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อทำการลงทะเบียนซิมการ์ด ซึ่งข้อมูลที่ต้องให้จะรวมถึงชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, และหมายเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
  2. ผู้ใช้บริการปัจจุบัน: ผู้ที่มีซิมการ์ดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ตามกฎใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่กฎใหม่นี้มีผลบังคับใช้
  3. การตรวจสอบข้อมูล: ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียน โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
  4. การลงทะเบียนออนไลน์: สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปที่ศูนย์บริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ โดยใช้วิธีการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

ผลกระทบและประโยชน์

การบังคับใช้กฎใหม่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ระบุตัวตน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการฉ้อโกง การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

  1. เตรียมเอกสาร: ผู้ใช้บริการควรเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียน
  2. ตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับผู้ให้บริการว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. ติดต่อผู้ให้บริการ: หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมการ์ด สามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ทุกสาขา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามกฎใหม่นี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมไทยต่อไป